ДА ЧУЕМ ГЛАСА НА УЧЕНИЦИТЕ

 08/12/2020

 

Като асоцииран член на училища ЮНЕСКО ПГИИ присъства на престижна международна конференция с над 400 участници от 50 страни под надслов “Да чуем гласа на учениците! Ролята на училищата  по време и след пандемията”. Организатори на престижното събитие са Съвета на Европа и ЮНЕСКО.

ПГИИ бе представена от Галина Генчева-зам. директор и преподавател по Графичен дизайн и Татяна Прокопиева-преподавател по Английски език. Те систематизираха пред ПС /Педагогически съвет/ непосредствените си впечатления от форума.  

 

Проблемът за участието на учениците при вземане на решения, които пряко ги засягат е право, гарантирано чрез Конвенцията на ООН за Защита правата на децата, както и новите предизвикателства пред взаимодействията им в дигиталния свят и ролята на училищата по време и след пандемия.

 

Конференцията коментира и обобщи ползите за училището и обществото от активизирането на младите хора в няколко посоки: участието при вземането на решения помага на децата да развият важни компетенции като умение за общуване в динамична социална среда; чувство за отговорност и уважение към ценностите на демокрацията; формира усещане за принадлежност и повишава адекватността на самооценката; възпитава готовност за сътрудничество и умения за работа в екип; води до толерантност във взаимоотношенията. Всичко това оказва позитивно въздействие върху дисциплината на децата в и извън училище; минимализира негативни процеси като отпадане от образователната система, агресия, зависимости.

 

Включването на учениците в извънкласни дейности оздравява и атмосферата в час; отразява се позитивно на постиженията на децата.

 

Докладчиците във форума обобщиха, че методиката на образование е поставена пред важни предизвикателства. Едно от тях е затруднението, дори нежеланието на възрастните да приемат и да уважат новите активности на децата. А да чуят техния глас е важна част от обучението.  Не по-малко важно е да се признае, че правотата не винаги е на страната на възрастните и опитните. Изводът, който се налага е, че трябва да се работи по-целенасочено в посока изграждането на доверие във взаимодействието учител-ученик. В това отношение г-жа Прокопиева изказа пред колегията задоволството си от постигнатото в ПГИИ, където традиционно цари дух на уважение, толерантност и чуваемост, а учебният процес е максимално либерален и демократичен. Факт, ясно видим в резултатите на учениците от гимназията и в тяхната реализация в извънучилищна среда.

ЮНЕСКО и Съветът на Европа насърчават изграждането на образователен процес, който допринася  за формиране и възпитаване на активни и пълноценни граждани на обществото, защото училището не е само източник на знания, но и фундамент в подготовката на младите хора за живота. Или по думите на г-жа Генчева: “място, изграждащо активности и компетенции, необходими  на бъдещите граждани, формиращи обществената им рефлексия и важни за гражданското общество”. Затова дори и в динамичната дигитална среда фокусът трябва да се поставя върху изграждането не толкова на технически умения и набавянето на оборудване (което, оказва се, за много от страните все още е проблем), а на човешките ценности и взаимовръзки, на зачитането на достойнството и уважението към различието; справедливост, толерантност, респект, отговорност. 

Друг акцент, според г-жа Генчева, е осмислянето на днешните ученици като утрешни граждани на дигиталното пространство. Това изисква осъзнатост и по отношение на отговорността към е-отпечатъка, който всяко от действията им оставя. Хигиена на присъствието в социалното пространство,  нуждата да се уважава суверенитета на другите, да се следва динамиката на реалността. 

 

В заключение представителите на ПГИИ заявиха задоволството си от присъствието си на престижния международен форум, създаващ контекст за съизмерване на резултатите, постигнати в гимназията с тези на други аналогични образователни институции. 

 

В “Проф. Н. Райнов” учениците активно взаимодействат с преподавателите си не само по време на своето обучение, но и години след дипломирането си като пълноправни партньори, колеги и приятели. Посещават училището като гости и лектори. Рекламират го пред свои близки. Поверяват му децата си. Реализират се професионално като преподаватели.