Ателието е оборудвано със стативи, предмети за изобразяване в живописните композиции, препарирани животни и други реквизити като плоскости за фон и драперии.

В ателието по Живопис  учениците изграждат подход към опознаването и възприемането на действителността и създаването на художествени произведения. Запознават се с основните принципи при създаването на натюрморт, пейзаж, фигурална и декоративна композиция, използвайки различни техники и технологии на живописта. Разбират значението на живописта за художественото творчество; основните понятия – цвят, светлина, форма и пространство, учат технологията на предмета; придобиват умения за анализиране на тема и изграждат изобразителен сюжет.

В ателието се придобиват  знания за основните свойства на цвета, цветните хармонии и изграждане на определен колорит, изграждане на форма и пространство, знания и умения за работа с различните видове материали и техники, с които се изгражда една живописна творба.

Учениците  усвояват използването на различни живописни техники при работа с изобразителни материали, пресъздават обектите от натура, овладяват принципите на изграждане на композицията както в изящната, така и в декоративната живопис, развиват пространственото си мислене. Учат се практически да прилагат получените теоретични знания по живопис;  да композират и тонално да изграждат пространството; да използват спецификата на материалите за живописното изграждане на формите; да анализират формата и характера на цялото и детайлите; да прилагат знанията и уменията си при изобразяването на обекти от натура; да композират човешка фигура в интериорна и екстериорна среда;

Формирането на професионалните компетенции по учебния предмет дава възможност на учениците да придобият изобразителна култура чрез натрупване на знания и умения със средствата на живописта. В създадените учебни творби учениците трябва да покажат творческо въображение, да изразяват мисли и чувства.

Ателието е оборудвано със стативи, предмети за изобразяване в живописните композиции, препарирани животни и други реквизити като плоскости за фон и драперии.

Картини от учебния процес: