Изучава се познаването и използването на различни видове шрифтове при създаване на рекламен продукт и следването на специфичната технологична последователност при работа.

В ателието по Графичен дизайн учениците се обучават да общуват чрез лаконичен метафоричен език в динамично променящата се визуална среда. Изучават различни стратегии за създаване на рекламни послания. Изграждат графична култура, необходима за работа с разновидностите на графичния дизайн и рекламата – плакат, билборд, фирмен знак /лого/, шрифт, пощенска марка, визуална комуникация, средства за масова комуникация.

Всичко това се постига чрез усвояване на специфичните принципи за изграждане на цялостния продукт на графичния дизайн и рекламата. Чрез изясняване предназначението на посланието и изследване на рекламните аргументи. Чрез определяне на рекламната идея и визуализирането й с помощта на разнообразните механизми на внушението. Изучава се познаването и използването на различни видове шрифтове при създаване на рекламен продукт и следването на специфичната технологична последователност при работа. Изгражда се тънък усет за пропорции и пунткуално внимание към детайла при проектиране на различни разновидности на графичния дизайн и рекламата. Формират се умения за ползване на съвременни средства за проектиране. Възпитават се естетически критерии. Обогатяват се представите и въображението. Поощрява се творческата индивидуалност, инициативност, целенасоченост и отговорност. Стимулира се търсенето на новаторски изразни средства.

Ателието по Графичен дизайн и реклама е оборудвано с: маси за проектиране, компютърна зала с компютри, скенери, принтери, таблети, аудио-визуална техника, възможност за работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация, специализирани програмни продукти за създаване на художествена творба.