Национална програма
„Изграждане на училищна STEM среда”

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства
"Професор Николай Райнов"

 

През 2021 година чрез STEM проект на МОН в ПГИИ “Проф. Н. Райнов” се изгради Арт център за творческо и професионално развитие. За целта две прилежащи към сградата на училището зали се обособиха като фото ателие и художествена работилница. 

Този иновативен проект дава възможност за интеграция на заниманията и практикумите по различни учебни дисциплини, както и за изграждане на същностни и продуктивни междупредметни връзки. 

 

В обновеното и функционално оптимизирано пространство учениците създават и заснемат персонажи, изграждат декор чрез обемна анимация, изработват макети към художествени проекти, дигитализират физически обекти, добавят реалност, съотнасяща произведенията им към различни периоди и перспективи, извършват разнообразни творчески екперименти, подпомагащи учебния процес.

 

Синергия, колаборация, съсредоточеност на различните можения, условия за презентиране на натрупванията и за разширяване на личностните и професионалните хоризонти. 

 

Изправени пред предизвикателството да динамизират учебната среда чрез мултидисциплинарни уроци и проектно базирано обучение, учениците са по-мотивирани и активни, а преподавателите получават по-широко поле за изява и разгръщане на многопосочните си компетенции. 

 

файл за изтегляне >>

 

В тази среда ученикът е не само възприемател, но и участник, самообучаващ се изследовател, експериментатор, артист, колаборатор, творец… Всичко това дава възможност обучението да се превърне в стойностно преживяване. 

 

Учебната STEM програма е основана на идеята за фокусирано обучение в направленията - “Компютърна графика”, “Визуални изкуства” и “Скулптура”. А осмислянето на иновациите през призмата на човешките мерки за дълг, морал, ценности и постижения, позволява да се достигнат резултати, задоволяващи етическия и естетическия вкус.

 

 

Инвестицията е усвоена и смислено реализирана в посока на затвърждаването имиджа на ПГИИ “Проф. Н. Райнов” като иновативно училище, предоставящо на възпитаниците си условия за моделиране, триизмерно заснемане, художествено обработване, анимиране и пр., а на преподавателската колегия поле за развитие и творческа изява.

 

 

Сайт на проекта: https://stem.mon.bg

 

 

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността „Компютърна графика“.
Гимназията е създадена  през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентно способни млади творци.
През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна.
Училището разполага с добра материална база. Има съвременно оборудвани
компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти,  с графични таблети и просветки за класическа анимация, студио за осъществяване фото и видео снимки със зелен и син екран, ателиета по  графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.

ПГИИ "Проф. Николай Райнов" от 2006 г. е част от - Асоциирани училища към ЮНЕСКО, а от 2017 г. е Иновативон училище към МОН.
Преподавателите по изобразително изкуство са изявени художници, познати у нас и в чужбина. В ПГИИ "Проф. Николай Райнов" цари атмосфера на креативност и свобода. Отношенията между учителите и възпитаниците им са много близки и изградени на взаимна коректност. Така учениците получават възможност за пълноценото си реализиране и развитие като творчески личности и бъдещи професионалисти.
Много голяма част от дипломниците на ПГИИ продължават образованието си във Висшите училища по изкуствата или в специализирани факултети в страната. Други успешно се реализират професионално в много широк диапазон от общественопрестижни и актуални дейности като художници, уеб дизайнери, рекламни специалисти и т. н.. Трети заминават за чужбина - Австрия, Германия, Италия, Дания, Малта, Великобритания, Франция, САЩ, Нова Зенландия, ЮАР, Бразилия, Австралия, където продължават да разнасят славата на училището.

Сайт на гимназията: www.pgii-nrainov.eu