В ателието се формира разбиране за основните понятия в рисуването – обем, пространство, пропорции, композиция, структура, конструкция, светлосянка, светлосила, контраст, локален тон, щрих, линия, петно, пластика, материалност, характер.

В ателието по Рисуване  учениците развиват качества, свързани с естетическото възприемане и изобразяване на действителността. Изграждат базисни практически навици, необходими при създаването на художествени произведения. Възпитаниците придобиват изобразителна култура. Научават се със средствата на рисунката да изразяват свои мисли, идеи и концепции, необходими при създаването на илюстрации, комикси, карикатури, типажи на анимационни герои и декори, предназначени за илюстриране на различни издания, филми, компютърни игри, продукти за интернет и др.. Обогатяват  интуитивното си мислене.  


В ателието се формира разбиране за основните понятия в рисуването – обем, пространство, пропорции, композиция, структура, конструкция, светлосянка, светлосила, контраст, локален тон, щрих, линия, петно, пластика, материалност, характер.
Усилията на преподавателите са насочени към възпитаване на наблюдателността и познавателните способности, развитие на пространственото мислене, формиране на естетически критерии, обогатяване на представите и въображението, изграждане на творческа индивидуалност, инициативност, целенасоченост, отговорност, отношение към предметния свят, стимулиране на креативността и способността за иновации.  Всичко това  се  постига  чрез  усвояване  на специфичните правила и закони за перспективно изграждане на геометрични тела в пространството, чрез запознаване с основните принципи на композицията в художественото произведение, конструктивното и светлосянъчно изграждане на формите в изображението и  изработване на технически умения  и навици при боравене с графични материали.

Ателието е оборудвано със стативи за рисуване от седнало положение, стативи за моделите, плоскости за фон, специален шкаф за съхранение на рамките за рисуване и хранилище за съхранение на драперии, препарирани животни, обемни тела, гипсови отливки и други предмети и материали, необходими за постановките.