ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

 

В изпълнение на РМС №704, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ публикува:

      1. Информация по предоставянето на услугите.
      2. Образци на заявления по предоставянето на услугите

Приложения: