Ателието по Скулптура е оборудвано с: въртележка за моделите, скулптурни стативи, глина, гипс, различни инструменти и други необходими помощни пособия и материали като албуми и репродукции на художествени произведения.

В ателието по Скулптура учениците изучават същността на скулптурата, нейното развитие като жанр в кавалетното и монументалното изкуство и приноса й за оформяне и изграждане на пластичната култура на бъдещите художници. Разкриват се възможности за развитие на творческите способности на учениците, придобиване на знания и умения за създаване на художествени произведения в пространството, възпитаване на усет за вярно изграждане на формата и ситуирането й в определена среда.

В ателието учениците усвояват техники за боравене с различни компетенции, свързани с професията, умения да ползват материалите, необходими за изработване на пластични модели. Изучават технологиите на изработването им. Срещат се със световни образци на скулптурата. Изграждат критерии, определящи естетически вкус към двумерното и тримерно пространство. Усвояват пропорциите и движението на анатомичния модел в пространството. Развиват творческо отношение към общото и детайла. Запознават се с отделните стилове в скулптурата и архитектурата.

Ателието по Скулптура е оборудвано с: въртележка за моделите, скулптурни стативи, глина, гипс, различни инструменти и други необходими помощни пособия и материали като албуми и репродукции на художествени произведения.

За съвременното проектиране са необходими компютърни знания и умения. Учениците използват за осъществяване на тази дейност оборудваните компютърни кабинети на училището.