ПГИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2022 / 2023г .

на учениците в VIII клас

в 2 професионални STEM паралелки

с професия „Компютюрен график“ ,

специалност „Компютърна графика“


една паралелка от 26 ученици - без интензивно и без разширено изучаване на англ. език /код: 1572/
и една паралелка от 26 ученици - с разширено изучаване на англ. език /код: 4092/

Ако желаете да бъдете приети в ПГИИ "Проф. Николай Райнов",
във формуляра за кандидатстване е необходимо да поставите
на първо място желаната от Вас паралелка с професия "Компютърен график".

>> Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/ 2023 година в Област София-град /Excel файл от РУО-София град/ 

допълнително подробности във файла >>

Балообразуващите оценки са:
1 х НВО БЕЛ + 1 х НВО Математика + 2 х оценка от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + 1 х оценка по БЕЛ + 1 х оценка за Изобразително изкуство от Свидетелството за завършено основно образование.ВАЖНО!

  • График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и на дейностите по приемане на учениците след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г. Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование /съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09- 1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката  Връзка към документ >>

 

Online кандидатстване след VII клас


За учебната 2022/2023 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените за това училища-гнезда.

  Връзка към документа >>