ИЗОБРАЗИТЕЛНА СТУДИЯ
подготвителен курс към ПГИИ

Уведомяваме ви, че във връзка с извенредната ситуация в страната, консултациите с г-н Емил Пончев, могат да осъществяват на следния ел. адрес: emilponchev@abv.bg

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 - 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Вид дейност

 

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 - 29 май 2020 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 08 юни 2020 г.

Провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

                                                        Повече информация относно изпита >

22 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 26 юни 2020 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 02 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 - 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 - 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2020 г. вкл.

 

 

 

 

ПГИИ „ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ”

обявява

прием за учебната 2020/2021 г.

на 1 паралелка след завършен 7 клас

с професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

специалност КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА,

без интензивно и без разширено

изучаване на език.

 

Балообразуващи оценки:

1. Национално външно оценяване по БЕЛ и математика.
2. Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.
3. Оценки от Свидетелството за завършено основно образование
след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ.

-

Балообразуване – максимален бал - 500 точки:


1. Брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ и математика,
2. Удвоеният резултат от изпита за проверка на способностите
по изобразително изкуство
3. Брой точки от Свидетелството за завършено основно образование след 7 клас по: изобразително изкуство и БЕЛ

 -

Необходими документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование.
2. Служебна бележка от резултата от оценките от националното външно оценяване по БЕЛ, математика и от изпита за проверка
на способностите по изобразително изкуство.
3. Медицинско свидетелство

-

-